آیا فکر می کنی نابغه هستی؟


چند صورت تو این عکس می بینی؟

تعداد صورت ها = هوش شما

٠ - ٥
کودن
٦ - ٧
کم هوش
٨ - ٩
طبیعی
١٠ - ١١
هوشیار
١٢ - ١٣
نابغه