ارفان خیلی جالبه

ولی i5 با اون دک پوز فقط 3 برابر s3 قدرت داره !!!!!