چقدددددددددددر cpu محوره
یه i7 دو برابر i3 فریم میگیره