دوست عزیز این طرز صحبت کردن صحیح نیست !
ASUS - Z97-K قیمت 600 تومن