پس چي شد هنوز هم كه هنوزه وارد ايران نشده اگه جايي ميشناسين كه از اينا بفروشن به ما هم بگين