> مرتضی جان، لطف میکنی لینک مربوط به اورکلام G3258 به رکورد 6.0 GHZ رسیده رو بهم بدی. سپاس