من گشتم ولی ic clock generaor مادربرد ASUS P5P800 رو پیدا نکردم.

می شه مال این مادربرد رو بنویسید.