هیچ ارتباطی به هم ندارن دوست عزیز، هر Chipset برای کارهای متفاوتی هستند حالا بعضا از تراشه های R2 نیز برای استفاده کاربران عادی نیز می شود و هر دو محصول مسیر متفاوتی دارند.