واقعا این کارت zotac ستمه حتی تو hafx هم جا نمیشه البته اگر براکت فن بغل کیس رو برندایم