1_رنگت سفیده یا سیاه یا سبزه:
2_چند سالگی میخوای زن بگیری:
3_نماز میخونی:
4_شلوار لی میپوشی یا پارچه ای:
5_خوشگلی یا زشت:
6_زنی که میگیری دوست داری مانتویی باشه یا چادری:
7_دوست داری مقیم کدوم...