پروردگارا

در این روزهای پایانی سال
به خواب عزیزان مان آرامش
به بیداری شان آسایش
به زندگی شان عافیت
به عشق شان ثبات
به مهرشان وفا
به عمرشان عزت
به رزقشان برکت