دوستان برایه تست فرکانس زدن باید سیستم رو چطور تنظیم کرد
منظور به چه نقاطی باید ولتاژ داد و به چه اندازه منظور سیپیو و ...
تشکر