خب چون هر بار که تست گرفته میشه سرعت آپ و دان و پینگ متفاوته، من هر دفعه یعنی قبل و بعد از اعمال تغییرات چند بار ازش عکس گرفتم که وضوح نتیجه بیشتر باشه. :d
قبل از عمل:...