انگار همه عین من نظر دارن چون اکثرا زدن فارکرای 4 واقعا بازی شیرینی بود برام. هنوزم بازیش میکنم البته یک ماه پیش عرضه شد ولی بازم همچنان بازیش می کنم:d