شما گفتید هوا باید از جلو وارد بشه از پشت خارج بشه و گفتید از پایین وارد بشه از بالا خارج بشه.
میشه این روند برعکس باشه؟ از پشت وارد بشه از جلو خارج بشه یا از بالا وارد بشه از پایین خارج بشه؟ کلا...