درود :دی
سعید جان خیلی mp3 بریم سر اصل مطلب که امر، امر خیره و حاجت هیچ استخاره نیست؟! :D

1- چرا شمالی ها اینقدر با مرام هستند؟
2- چرا اینقدر مهمان نواز هستند!؟
3- چرا اینقدر جاده شهسوار به...