با اجازه میپرم وسط:d
1-وقتی مدیر ارشد سایت شدی چه احساسی پیدا کردی؟

2-اپل دوست داری یا سامی؟

3-نظرت در مورد بن کردن افراد متخلف چیه؟تاثیر مثبت داره با منفی؟

4-نظرت نسبت به تبلیغ گوشی جی ال...