با اجازه من هم یه سوال از آقا سعید داشتم اولین آورکلاک عمرت رو چه سیستمی انجام شد سیستم سالم موند یا منفجر شد و اصلا چه جور یاد گرفتی