درود

SLI همانطور که امیرجان توضیح دادن درد سرهای خودشون داره مصرف بیشتر ، حرارت تولیدی بیشتر ، عدم پیشتیبانی بسیاری از برنامه و بازیها از SLI ، عرضه طولانی Patch برای پشتیبانی از SLI و ...
...