امیدوارم روزی اینتل این دو برند رو در بخش گرافیک نابود کنه